Iris

iris-9

Sunshine
On the window
Makes me happy
Like I should be

Iris-13- iris-20 Iris-59 Iris-51- Iris-107- Iris-70- Iris-50 Iris-127-
Outside
All around me
Really sleazy
Then it hits me